Andlighet

Mer om Änglar!

2008-01-01 00:23 #0 av: LottaU

Ärkeänglar, Keruber, Lucifer m.m.

Ärkeänglar


Nya testamentet omtalar bara ärkeänglar två gånger, i Jud 1:9 och 1 Thess 4:16, i Jud 1:9 talar man om ängeln Mikael. Ängeln Gabriel omtalas aldrig som ärkeängel i evangelierna. I senare kristen tradition pratar man

Ärkeängeln Rafael.
Ärkeängeln Rafael.

däremot om tre ärkeänglar: Mikael, Gabriel och Rafael (ibland anges Uriel som en fjärde).

 

I ortodoxa kyrkan pratar man däremot om sju ärkeänglar där man förutom de fyra tidigare nämnda inkluderar änglarna Selafiel, Jegudiel och Barakiel. Vissa protestantiska kristna anser att endast Mikael är en ärkeängel då det endast är han som omnämns som sådan i Nya testamentet.

Ärkeänglarna har i den kristna hierarkin över änglar (se nedan) placerats som den näst sista i rangordning, vilket inte överensstämmer med den betydelse de omnämnda ärkeänglarna har i Bibeln. Därför har man argumenterat att ärkeänglar inte är en separat ordning utan antingen keruber eller serafer, vilka är de änglaordningar som står Gud närmast. Därmed kan man säga att ärkeänglarna egentligen tillhör den första hierarkin.


Änglarnas hierarki
På 400-talet började uppfattningen om en hierarki bland änglarna att uppstå. Traditionellt finns det tre olika hierarkier med tre sorters änglar i varje hierarki, med detta blir det 9 olika sorters änglar. Man kallar ofta de olika hierarkierna för sfärer eller körer. Beteckningarana härrör från antika grekiska kosmologin med uttryck som "sfärernas harmoni" och den mycket viktiga roll änglarna tilldelades i den medeltida uppfattningen om universums byggnad. Änglarna hade att hålla ordning på dynamiken i det kosmos, som guden Gud hade skapat. Var och en av Aristoteles' 55 kristallsfärer hade en ängel som puffade på och passade tiden. Denna indelning handlar alltså inte om vilken värdering de olika änglarna har, utan vilken uppgift de har. Ärkeänglarna är sju till antalet, och resten av sfärerna är:

Första hierarkin - den högsta:
Serafer
Keruber
Troner (alt Ofanimer).


Andra hierarkin:
Herravälden
Krafter
Furstendömen.


Tredje hierarkin:
Makter
Ärkeänglar
Vanliga änglar.

 

Seraf

Serafer, de brinnande är en ordning av änglar inom judendomen och kristendomen. De är de högsta bland hierarkin av änglar och de som står närmast Gud. De avbildas oftast med sex vingar och då de står så nära Gud använder de två att täcka ansiktet med, så de inte bländas av hans ljus.

Inom judendomen förekommer de i Gamla testamentet i profeten Jesajas bok (kap 6:1-3):

I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. ²Serafer stod omkring honom. Var och en av dem hade sex vingar: med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter, och med två flög de.
Till varandra ropade de oavbrutet "Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet." och deras röster fick fästena på Templets dörrtrösklar att darra.

Seraferna förekommer endast en gång i Bibeln och ordet seraf har ingen like i hebreiskan, men bilden av bevingade varelser med ett eller flera par vingar förekommer ofta inom konsten hos Israels grannländer från den tiden. Detta kan tyda på att tanken på serafer hämtats från utlandet.

Nya testamentet nämner inte serafer vid namn, men däremot kan man i Uppenbarelseboken (kap 4:8) läsa om varelser som beskrivs på ett sätt som liknar det där serafer beskrivs i Jesajas bok:

De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt:
Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer.
Det är dock osäkert om detta är serafer, då beskrivningen kan passa in på både serafer, keruber och troner.

 

Kerub

Keruber, de visa (hebr. kerubim, keruvim (plur.)) är änglavarelser som uppträder bland annat i bibeln, men även i flera andra fornorientaliska religioner. De beskrivs som att vara en blandning mellan djur- och människogestalt och i senare kristen änglamytologi anses de vara den näst högsta ordningen av änglar, efter Serafer.

Keruber uppträder i Gamla Testamentet som väktare, där de till exempel vaktar paradisets portar och förbundsarken, samt som bärare av Guds tron. Keruber har fyra ansikten; ett människoansikte, ett lejonansikte, ett tjuransikte och ett örnansikte. Dessutom hade de fyra vingar med en mänsklig arm under var och en av dem. Med ett par av vingarna slöt de sig intill varandra, och med det andra paret täckte de sina kroppar. De hade raka ben, med en kalvs klövar som fötter, och de glimmade som om de var av metall. De har varsitt flammande svärd. Keruberna omges av ögon och ikläds oftast en dräkt av påfågelfjädrar för att symbolisera intellektet.

 

Troner

Tronerna var de änglar som bestod av andlig eld och vilja. De var fyllda av mod och offerglädje. Tronerna offrade sig själva till Keruberna och genom detta offer uppstod möjligheten till tid och rum, men också en möjlighet till vår egen historia. Keruberna tog inte alltid emot offren. Detta medförde att tronerna fick uppleva glädje och smärta. De som inte fick offra det de ville fick uppleva sin första stora sorg och smärta.

Men tronernas största egenskap var att de var bärare av mod, vilket utvecklades till tålamod, saktmod och jämnmod. Tronerna förknippas med de dömande och juridiska makterna. Tronerna avbildades som bevingade eldhjul med flera ögon på varje vinge.

 

Herradömen (änglar)

Herraväldena, eller Herradömen, sköter välsignelser och mirakel och har spjut och svärd. De kommenderar även de lägre stående änglarna. Eftersom tid och rum hade skapats kunde änglarna i den mellersta hierarkin känna de högre änglarnas smärta. Och genom detta kunde de därför känna medlidande och behovet av att trösta och läka. De tröstade och läkte genom bild, form och musik.

 

Krafter (änglar)

Krafterna (lat. dominatio, pl. dominationes) styr stjärnors och planeters omlopp. De är utrustade med törnekrona, kors och spjut. Eftersom tid och rum hade skapats kunde änglarna i den mellersta hierarkin känna de högre änglarnas smärta. Och genom detta kunde de därför känna medlidande och behovet av att trösta och läka. De tröstade och läkte genom bild, form och musik.

 

Furstendömen (änglar)

Furstendömena (lat. principatus, pl. principatus) är de skyddsänglar som vakar över länder, dess ledare och stora grupper såsom städer och nationer. De finns för att härska och undervisa.

 

 

Ärkeängeln Mikael, målning av Guido Reni (Santa Maria della Concezione, Rom)

Ärkeängeln Mikael, målning av Guido Reni (Santa Maria della Concezione, Rom)

 

 

 

Makter (änglar)

Makten (lat. potestas, pl. potestates) står vakt vid regnbågen, de skyddar även krafterna mot onda andar. De är rustade med svärd. Eftersom tid och rum hade skapats kunde änglarna i den mellersta hierarkin känna de högre änglarnas smärta. Och genom detta kunde de därför känna medlidande och behovet av att trösta och läka. De tröstade och läkte genom bild, form och musik.

 

 

 

Ärkeänglar

Ärkeänglen Gabriel
Ärkeänglen Gabriel

Ärkeänglar

 

Ärkeänglar (lat. archangelus, pl. archangeli) intar en särställning i änglahierarkin. De återfinns i ett flertal religiösa traditioner såsom kristendom, islam, judendom och zoroastrism. Deras antal varierar inom de olika religionerna från tre till fyra eller sju.

 

Ordet ärkeängel härstammar från grekiskans αρχ?γγελος archangelos = αρχ- arch- ("främsta, första") och ?γγελος angelos ("budbärare").

Enligt Dionysios Areopagitas angelologi intar de dock den näst nedersta platsen, över de vanliga änglarna.

Enligt den klassiska traditionen är ärkeänglarna tre till antalet: Mikael, Gabriel och Rafael (ibland även Uriel). Ibland är de också fyra eller sju stycken. Det beror på informationskällor. Satan anses ofta vara en fallen ärkeängel, då känd som Lucifer. I Bibeln omnämns dock bara Mikael som ärkeängel (Judas brev 1:9).

Deras uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud. Ärkeänglarna råder över historien i cirka 300 år var. Varje god tanke eller gärning som kommer från människorna samlas hos ärkeänglarna och gror som ett frö till blomma. Och på detta sätt växer tanken eller gärningen genom hierarkin upp till Gud. De är rustade med svärd. Ärkeängeln Gabriel bär benådelsens lilja, medan Rafael ofta är följd av en man som tecken på beskydd.

 

Vanliga Änglar

De vanliga änglarna (lat. angelus, pl. angeli) är de som vi kallar skyddsänglar, men bland dessa finns även budskapsänglar. Änglarna kan aldrig hindra oss från vår egen vilja, men de kan upphäva naturlagar. De kan inte hindra en mördare från att försöka ta en annan människas liv, men de kan se till att händelserna gangar offret. De kan också hindra armen från att hugga. De har formen av en mycket vacker människa, utrustad med stora vingar på ryggen. Änglar kan dock se ut nästan hur som helst, även om de flesta har ett mycket estetiskt tilltalande utseende.

 

 

Skyddsängel
Skyddsängel


Ärkeänglar
Även om man inte tro på någon särskild rangordning bland änglar tror man inom islam på att det finns enskilda änglar som står Gud närmre än andra änglar och dessa är de som nämns oftast i Koranen (till exempel Gabriel och Mikael). Dessa räknas som ärkeänglar. Som muslim ska man erkänna fyra änglar som ärkeänglar:

 

Djibr´il (Gabriel) - Han var ängeln som dikterade Koranen åt profeten Muhammed och den som kommunicerar med alla de profeter som muslimer accepterar som sanna.
Izra´il (Azrael) - Dödsängeln som tillsammans med sina medhjälpare är den som ska skilja själen från kroppen när en person dör.
Mika´il (Mikael) - Den ängel som belönar människor för sina goda gärningar, men även den som medför åska och blixtar över världen.
Israfil (Rafael) - Den ängel som ska signalera början av Domedagen (Yaum al Qiyamah) genom att blåsa i en trumpet.

 

Namngivna änglar


Gabriel - Gabriel är namnet på den ängel som enligt Bibeln besökte Jungfru Maria och talade om för henne att hon skulle föda Jesus (Lukasevangeliet 1:26-38). Han talade också om för Sakarias att han skulle bli far till Johannes döparen. Han presenterade sig då som "Gabriel, som står vid Guds tron" (Lukasevangeliet 1:5-25). Han omnämns också i Daniels bok (8:16; 9:21).

Namnet Gabriel betyder "Gud är min styrka".

I judisk och katolsk tro är Gabriel en av de tre namngivna änglarna, Guds ärkeängel och främsta sändebud. I Bibeln omnämns dock bara Mikael som ärkeängel (Judas brev 1:9).

I Islam heter Gabriel Jibril och är Guds budbärare till Muhammed.

 

Mikael - Mikael är en ärkeängel som omnämns i Bibeln. Han omnämns hos profeten Daniel som en furste som försvarar Israels folk (Daniels bok 10:21; 12:1). I Uppenbarelseboken kämpar han mot djävulen som uppträder i en drakes skepnad och vinner seger (12:7ff). Mikael är den ende som i Bibeln omnämns som ärkeängel (Judas brev 1:9).

I utombiblisk tradition är Mikael den ängel som står Gud närmast. Han är himmelens beskyddare och den som leder kampen mot den fallne ärkeängeln Lucifer (Satan).

Namnet Mikael betyder "Vem [är] som Gud?".

Ärkeängeln Mikael firas den 29 september.

 

Rafael - Rafael är en ängel som omnämns i Tobits bok i Gamla Testamentets apokryfer. I judisk och kristen tradition är han en sex-vingad seraf. Namnet betyder på hebreiska "Gud har helat". Han tillskrivs helande förmågor och sägs ha helat flera bibliska personer såsom Jakob och Abraham. Rafael är en av Ärkeänglarna. Rafael nämns inte i Bibelns kanoniska skrifter.

 

Uriel - Uriel (hebr. Gud är mitt ljus), enligt den rabbinska teologin en av ärkeänglarna, som närmast omger Guds tron. U. omtalas första gången i den sannolikt vid slutet av första århundradet e.Kr. författade apokryfiska bok, som fått namnet "Esras Apokalyps" eller "Fjärde Esra", där U. berättas ha blivit sänd till jorden för att ge Esra de i boken förekommande uppenbarelserna. Hans attribut är en pergamentsrulle eller bok. Uriel omnämns inte i Bibeln.

 

Azrael - Azrael är en ängel som förekommer i den judisk-kristna traditionen, och förknippas ofta med dödens ängel som omnämns i Koranen. Namnet betyder ordagrant "Gud hjälper". Azrael är även vanlig som litterär figur, och förekommer bland annat i Good Omens av Terry Pratchett och Neil Gaiman.

Azrael är även en figur i den tecknade serien Smurfarna. Azrael spelar katten som bor tillsammans med Häxtrollkarln Gargamel, i hans hydda ute i skogen.

 

Metatron - Metatron är en ängel inom judendomen och vissa grenar av kristendomen


Nakir och Munkar - Nakir och Munkar är två malaikah - änglar - som förekommer i islamsk mytologi.De är psykopomper och frågar de döda: "Vem är din Herre? Vem är din profet? Vilken är din bok?" och den rättrogne muslimen kan svara rätt på detta och visas den plats han kunnat få i helvetet, men som Allah räddat honom från och sedan visas han till himmelriket. Till den som svarar fel säger de; "Du varken visste eller sökte kunskapen hos de som hade den!" och slår honom med en hammare och visar honom platsen i himmelriket som han kunde ha fått innan han förpassas till helvetet.Lucifer - Lucifer är latin (lucem ferre) och betyder ljusbringaren. Inom större delen av kristen mytologi har Lucifer identifierats med Satan.

Ordet lucifer
I boken om Jesaja förutsägs den babyloniske kungens fall i kapitel 14, vers 12:

Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare.
Detta ska ha varit Guds reaktion på den babyloniske kungens övermod då han inte erkände att han stod under någon härskare, varken i himmelen eller på jorden. Kungen ansåg sig själv och sina lagar överordnade allt. Därför beskrev Jesaja honom sarkastiskt som morgonstjärnan vars glans kommer att falna då solen (läs Gud) går upp över världen. På ursprunglig hebreiska beskrivs kungen som "helel ben shachar", vilket betyder (ungefär) "lysande son till gryningen". I de grekiska texter som Hieronymos mestadels översatte från står det däremot "fosforos", vilket är det grekiska ordet för morgonstjärnan, planeten Venus. Därför översatte han direkt detta ord till det latinska namnet på samma stjärna, nämligen Lucifer.

Även Jesus omnämns som morgonstjärnan, t ex i 2 Pet 1:19 och Upp 22:16, dock blev inte dessa hänvisningar översatta på samma sätt.


Lucifer och Venus
I området kring tvåflodsdeltat dyrkades vid den tiden gudinnan Inanna, som andra närliggande folkslag kallade Isis, Ishtar, Afrodite och - Venus eller morgonstjärnan. Gudinnan var nämligen sammankopplad med denna den starkast lysande stjärna på natthimlen. Den bibliska passagen ovan kan därför även tolkas på ett annat sätt. Lucifers nedkastande till helvetet kan ses som en omskrivning för den degradering judendomen och sedan kristendomen utsatte Inanna/gudinnedyrkandet för.

Det utbröt helt riktigt ett krig eftersom gudinnedyrkandet var svårt att utplåna. Tempel till Gudinnans ära fanns överallt. Det är svårt att tänka sig att Hennes trogna skulle acceptera påbudet att modergudinnan och de naturkrafter och naturandar som var hennes bundsförvanter skulle underställas mänskligt styre. I grunden är det det konflikten handlar om - huruvida människan är naturens härskare, utsatt av en Gud, eller om människan är en del av naturen, underställd dess/hennes lagar.


Lucifer blir till Satan
Det är inte förrän senare som uppfattningen att texten hänvisade till en fallen ängel, som senare blev Satan uppkom, till exempel genom tolkningar gjorda av tidiga kristna tänkare som Tertullianus och Origenes. Bibeln skriver däremot om en fallen ängel på flera ställen. Gud beskriver själv ängeln i Hesekiel 28:12-17:

Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, Herren: Du var förnämst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet I Eden, Guds lustgård, bodde du, höljd i alla slags ädla stenar...
...Du var en kerub, som skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget, du fick där gå omkring bland gnistrande stenar. Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdigheten blev funnen i dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vittskuggande kerub.
Man kopplade samman Jesajas och Hesekiels texter med vad Jesus säger i Lukas (kap 10:18):

Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.
På så sätt blev Lucifer identifierad med Satan då man ansåg att morgonstjärnans nedgång i mörkret syftar på hur djävulen sjunker ner i helvetet, nerkastad från himmelen.

 

 

Lucifer i kristen mytologi

Ängeln Mikaels strid med Djävulen.Enligt den kristna

Ängeln Mikaels strid med Djävulen.
Ängeln Mikaels strid med Djävulen.

traditionen anses numera Lucifer ha varit den ängel som stod Gud närmast, vilket då skulle förklara hans namn som ljusbringare då han skulle ha varit den starkast lysande stjärnan på Guds himmel.

 

Lucifer ansåg sig bara lyda under Gud, men när Gud skapade människan och krävde att alla änglar ska lyda under dem, vägrade Lucifer och gjorde uppror. Han blev besegrad av ängeln Mikael och kastades ner till avgrunden tillsammans med en tredjedel av himlens skaror, som följt honom. Som en beskrivning av detta brukar man traditionellt hänvisa till Uppenbarelseboken 12:7-9:

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.
Detta har blivit den vedertagna bilden av Satan i stora delar av den kristna välden. Däremot betonar kyrkofäderna att namnet Lucifer inte är det rätta namnet på djävulen, utan att det mer beskriver det tillstånd från vilket han fallit ifrån. Djävulen har inget egenligt namn i Bibeln utan beskrivs mer i termer som anklagare och motståndare.


Lucifer i litteraturen
I Den gudomliga komedin (utgiven i början av 1300-talet) beskriver författaren Dante Alighieri djävulen i sista sången (sång 34) i Inferno. Namnet Lucifer dyker inte upp, däremot beskrivs djävulen som att ha två enorma vingar. Detta tillsammans med att djävulen är fjättrad i den del av helvetet som är reserverat för förrädare tyder på att Dante gör kopplingen till den rebelliske ängeln.
Det förlorade paradiset av John Milton (utgiven 1667) återger bl. a. berättelsen om hur djävulen vänder sig mot sin herre, Gud, och kastas ned i helvetet. Genom dikten använder Milton flera utav djävulens namn, däribland Lucifer, och han beskrivs även som den starkast lysande av stjärnor i bok 7. Boken innehåller även det berömda citat där Lucifer hävadar att "Det är bättre att härska i helvetet än tjäna i himmelen." - Bok 1, 263.
I Margit Sandemos romanserie Sagan om Isfolket är Lucifer inte det samma som Satan. Han är en mer sympatisk, men ändå bedräglig, karaktär som bryr sig om människorna till skillnad från Gud, som här skildras som en passiv beskådare av människornas lidande.
I När änglar dör av Andreas Roman särskiljs Lucifer från Satan (Isamael i boken). I Romans verk har Lucifer den klassiska rollen som den högste ängeln som senare gör uppror medan Satan/Isamael jämställs med Gud.
Mark Twains Letters from the Earth är Lucifer en bråkstake till ängel som förpassas från himlen för en dag efter att ha spytt sarkasmer över mänskligheten. Han spenderar sin tid på Jorden, som i jordslig tid motsvarar tusen år, och skriver brev till de andra änglarna i himlen - vilket utgör huvudinnehållet i boken.

 

 Lucifer i film, musik och spel
I filmen Constantine, från 2005, spelar Peter Stormare Lucifer, ängeln som blev utkastad från himlen. Men i filmen har Lucifer ganska jämlik kraft med Gud.
Rodney Dangerfield spelar Lucifer i filmen Little Nicky, från 2000, med Adam Sandler i titelrollen. I filmen är Lucifer huvudpersonens farfar och har dragit sig tillbaka, eftersom det vart 10 000:e år väljs en ny härskare i helvetet, och därför är det Nickys far, Satan (spelad av Harvey Keitel), som är djävulen.
Viggo Mortensen spelar rollen som Lucifer i filmen God's Army (även kallad The Prophecy från 1995) där Christopher Walken porträtterar ärkeängeln Gabriel.
I filmen Djävulens advokat, från 1997, gestaltas Lucifer, i form av den oslagbare advokaten John Milton, av Al Pacino.

Lagstiftning mot namnbruk
I Sverige får man heta Lucifer. 31 december 2006 bars namnet av 34 män i Sverige varav 8 hade det som tilltalsnamn. Det finns inga lagar mot att heta Lucifer.

 


 

 

Skyddsängel
Skyddsängel

Fakta från wikipedia.se

 

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-12-31
Anmäl
2008-01-02 21:42 #1 av: FiaH

Ojojoj, det var inte lite, men mycket spännande och bra läsning. Tack Lotta. Kram Fia

Anmäl
2008-11-25 21:06 #2 av: Soffe

Mycket text.. Men intressant..

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.