Psykologi

Parapsykologi

2007-12-28 10:37 #0 av: Perla

Paranormal (av para-, i motsats till) är ett adjektiv som används för att beteckna en företeelse som inte är "normal". I svenska språket används ordet ofta synonymt med övernaturlig, det vill säga ett fenomen som inte kan förklaras med normala vetenskapliga förklaringar.

Förhoppningen är att kunna verifiera eller falsifiera påstådda fenomen och därigenom - oavsett resultat - öka vår förståelse för omvärlden och hur vi uppfattar den. Hittills har inget parapsykologiskt fenomen kunnat beläggas genom vetenskapliga tester på ett sådant sätt att det blivit allmänt accepterat.

Parapsykologi betraktas av många som pseudovetenskap, fast det är fullt möjligt att bedriva kvalificerad forskning inom området. Vid Lunds universitet finns en professur i psykologi inkluderande parapsykologi och hypnologi. Det var den danske margarindirektören Poul Thorsen som vid sin död 1962 donerade 30 miljoner kronor till professuren, vilken innehas av Etzel Cardeña. Även vid Stockholms universitet och Göteborgs universitet bedrivs forskning under ledning av Jan Dalkvist respektive Adrian Parker.

Källa: Wikipedia

Fotnot: Kursiveringen i texten är gjord med tanke på det som jag själv tycker är viktigt att ha i minnet.

 

Relaterade länkar

 

Av: Perla

Datum för publicering

  • 2007-12-28
Anmäl
2007-12-28 10:43 #1 av: Perla

Vad är parapsykologi?

Parapsykologi är det vetenskapliga och lärda studiet av vissa ovanliga händelser förbundna med människans upplevelse.

Ett gammalt antagande, som förefaller bygga på sunt förnuft, är att de subjektiva och objektiva världarna är helt skilda, utan någon överlappning. Subjektivt är här, i huvudet, och objektivt är där, ute i världen. Parapsykologi är studiet av vissa fenomen som antyder att den strikta subjektiva/objektiva klyvningen i stället kan vara en del av ett spektrum mellan rent subjektivt och rent objektivt. Vi kallar sådana fenomen anomalier, eftersom de är svåra att förklara inom de nu gällande vetenskapliga modellerna.

Dessa anomalier faller inom tre huvudkategorier: ESP (termerna förklaras nedan) och PK. Den tredje gruppen är fenomen som tyder på överlevnad av kroppens död, som nära döden-upplevelser, apparitioner (uppenbarelser av levande eller döda personer) och minnen som tyder på tidigare liv.

 

Anmäl
2007-12-28 10:44 #2 av: Perla

Vad är inte parapsykologi?

Trots vad medierna ofta påstår, är parapsykologi inte studiet av allt möjligt paranormalt eller bisarrt. Parapsykologi ägnar sig inte åt astrologi, UFO, Snömannen, asadyrkan, vampyrer, alkemi eller häxeri.

Många vetenskapare har sett parapsykologi med misstro, därför att termen har kopplats till en mängd mystiska fenomen, besynnerliga företeelser och pseudovetenskap. Lika ofta, och lika felaktigt, kopplas parapsykologi ihop med olika psykiska underhållare, magiker och så kallade paranormala undersökare.

Anmäl
2007-12-28 10:45 #3 av: Perla

Vad studerar parapsykologer?

De vanligaste fenomen som parapsykologi studerar kan kort definieras så: Telepati eller tankeöverföring: direkt kommunikation från ett medvetande till ett annat.

Precognition eller förutvetande: medvetande om framtida händelser, utanför normala kanaler för information. Ett exempel är sanndrömmar.

Klärvoajans eller klarseende: Medvetande om händelser på avstånd, utanför normala kanaler för information.

Uppdelningen mellan de tre begreppen telepati, klärvoajans och precognition är mest historisk. I praktiken är det svårt eller omöjligt att skilja dem åt. Troligen är de olika yttringar av samma process. Därför används ofta förkortningen ESP.

ESP betyder extrasensorisk perception eller utomsinnlig varseblivning, och är en sammanfattande term för att utanför de kända sinnenas räckvidd få information om händelser.

Psykokinesi, PK: Direkt mental påverkan på fysiska föremål, livlösa eller levande. Paranormala fenomen är en annan sammanfattande term för alla de fenomen som ligger bredvid det normala, dvs utanför vad som är accepterat och förklarat enligt nu gällande vetenskapliga modeller. Uttrycket psi-fenomen används också. Ordet parapsykologi betyder ungefär vid sidan om (bredvid) psykologin. Det kom att användas eftersom de flesta tidiga forskare hade psykologisk inriktning.

I laboratoriet försöker man studera psi-fenomenen under kontrollerade förhållanden. Exempel på sådan forskning vid svenska universitet är ganzfeld i Göteborg och i Stockholm studier av telepatisk överföring av känslor. Den svenske psykologen Martin Johnson var i 16 år professor vid institutionen för parapsykologi vid universitet i Utrecht, Holland.

Den andra huvudlinjen i parapsykologi kan kallas fältforskning. Det innebär bland annat studier av upplevelser som människor råkar ut för spontant, dvs utan medveten avsikt. Exempel på sådana är nära döden-upplevelser, dödsrelaterade visioner och möjliga minnen av tidigare liv.

En annan linje inom fältforskningen innebär att studera fenomen som kan bestå under längre tid, och som kan förekomma spontant eller som resultat av medvetna ansträngningar. Det kan innebära en första kartläggning av ett fenomen, som kanske senare kan studeras under mer kontrollerade förhållanden i laboratoriet. Ett svenskt exempel är psi-spåret.

 

Anmäl
2007-12-28 10:47 #4 av: Perla

Mönster och ordning i parapsykologi

Forskningen har under senare år allt mer inriktat sig på forskning där man kartlägger samband mellan psi och andra psykologiska och fysikaliska faktorer. Man har t ex lyckats hitta samband mellan psi och försökspersonens tro och attityder, personlighet och motivation och till kognitiva variabler såsom minnet och visuella bilder.

Den hypotes som idag anses viktigast är modellen för att reducera flödet av sinnesintryck till hjärnan. Samtidigt riktar man uppmärksamheten på inre skapande bilder. Det blir då lättare att upptäcka ESP. Denna hypotes tycks föra samman forskning från ett flertal områden.

Denna modell passar väl in i begrepp som är vitt accepterade i kognitiv psykologi och teorier kring informationsbehandling.

 

Anmäl
2007-12-28 10:49 #5 av: Perla

Parapsykologer och kritiker drar olika slutsatser

Hur kan det komma sig att kritiker och parapsykologer kan dra helt olika slutsatser av samma forskningsmaterial?

Det beror framför allt på att kritikerna har en annan uppfattning om vad som utgör bevis för psi. Kritikerna söker det slutliga, avgörande helt säkra experimentet och inriktar sig på svagheter i särskilt valda fall, parapsykologerna intresserar sig för styrkan i allmänna uppfattningar och mönster i forskningen.

 

Anmäl
2007-12-28 10:53 #6 av: Perla
Obs! Informationen i inlägg 1 - 5 är taget från webbsidan:

http://parapsykologi.se/parapsykologi.html 
Anmäl