Mytologi, Kultur, Religion...

Egyptisk Mytologi

2007-10-17 01:29 #0 av: LottaU

Med egyptisk mytologi eller egentligen mer korrekt egyptisk religion avses de religiösa trosföreställningar och den skara gudar som tillbads i Egypten innan kristendomen och islam etablerat sig i landet.

Denna religion utgjorde det etablerade religiösa systemet i Egypten under ett tidsflöde på nästan 3 000 år och gudarnas funktioner och deras kult varierade naturligtvis högst avsevärt under denna långa period. En artikel, eller ens en hel bok, kan inte mer än ge en antydan om dessa trosföreställningar.

En viktig skillnad mellan grekisk mytologi och egyptisk är att de egyptiska gudarna brukade framställas med människokropp och djurhuvud.

 

Ett stycke ur Dödsboken
Ett stycke ur Dödsboken

Lista över gestalter i egyptisk mytologiAmon - Amon eller Amun var en skapargud i den egyptisk mytologin.

 

Amon var ursprungligen Thebe-dynastins egna gud. När dynastin enade Egypten steg Amon till högsta gudsstatus, och en rad andra gudar uppgick i Amons gestalt. Bl.a. guden Ra, vilket ledde till den sammansatta guden Amon-Ra till vilken det berömda templet i Thebe, Karnak, är byggt. Amon-Ra bär sin ursprungliga fjäderprydda huvudbonad men också Ras solskiva. Även vindguden Shu uppgick i Amongestalten och det andra stora templet i Thebe, Luxor, är dedikerat till honom.

 

Amun och Mut
Amun och Mut
Ursprungligen framställdes Amon som en bock då dessa djur offrades till honom. I en senare berättelse om honom sägs det att han föddes ur det ägg han själv hade skapat, dvs skapade ordning ur det ursprungliga kaoset.

 

När en ny farao föddes trodde man att Amon fanns förkroppsligad i faderns gestalt. Därmed var även Amon fader till barnet och barnet ärvde, helt naturligt, sina fäders gudomlighet. Farao Tutankhamons namn betyder till exempel "Tut-liv-Amon", dvs "Tut, vars liv kommer från Amon".

 

Amon-Ra - Även Amon Ra är skapelseguden i den egyptiska mytologin. Han är också ordningens, rättens, livgivarens och solens gud.

Han representeras i fem olika former

Som en man sittande på en tron och hållande i en spira.
Som en man med ett grodhuvud.
Som en man med ett kobrahuvud.
Som en apa.
Som ett lejon som ligger på en piedestal.

 

Apis - Apis var i egyptisk mytologi en gud med tjurhuvud.

Apis var en viktig gud i staden Memfis i det forntida Egypten. Där tillbads han i gestalt av en verklig svart tjur. Tjuren dödades vart tjugofemte år och ersattes med en noggrant utvald ungkalv. De balsamerade tjurarnas enorma sarkofager finns fortfarande bevarade i gravområdet Saqqara i närheten av Memfis.

 

Apep - Apep eller Apophis var en drakgestalt i antikens Egypten som dagligen försökte hindra solguden Ras färd över den himmelska versionen av Nilen.

Under en period av dåligt väder verkade Apep vinna, men Ra lyckades till slut hugga huvudet av ormen.

Enligt andra myter blev Apep besegrad av Set. Den röda färgen på himlen under soluppgången tolkas som Apeps spillda blod.

Akhenaton med familj dyrkande Aton
Akhenaton med familj dyrkande Aton

 

 

Aton - Aton, Atun eller Aten var ursprungligen en tidig solgud i egyptisk mytologi, en rivaliserande gud till Amon.

 

Han upptogs av farao Amenhotep IV som bytte namn till Akhenaton - "den som behagar Aton". Akhenaton försökte utveckla Aton, i sin strävan efter en monoteistisk troslära, till den allomfattande guden. Akhenaton levde dock i en tid dominerad av Amondyrkan.


 

Atum
Atum

 

 

Atum - Atum, en gud i egyptisk mytologi, ursprungligen var Atum en lokal solgud i trakten kring Heliopolis. Med tiden kom han att bli sammanslagen med guden Ra till gudomen Ra-Atum, den universella skapelseguden som gestaltades med den egyptiska dubbelkronan. Han sades ha befruktat sig själv för att skapa de första gudarna, Shu och Tefnut.

 

 

 

 

 

 

 

Anubis
Anubis

 

 

Anubis - Anubis var i egyptisk mytologi son till Osiris och Neftys.

 

Anubis ledsagade de döda till dödsriket och uppträdde efter Osiris vid begravningshögtider. Han var också den som fällde domen över den döde genom att placera den dödes hjärta på den ena vågskålen på en balansvåg och en fjäder från rättvisans gudinna Maat på den andra vågskålen. Var hjärtat tyngre än fjädern, skulle den döde slukas av det krokodilhövdade vidundret Ammat, var hjärtat lika lätt som fjädern skulle den döde få träda in i efterlivet.

Anubis gestaltades oftast med schakalhuvud och människokropp, men ibland en hel schakal, och återfinns i många egyptiska gravar. Schakalerna var asätare, och deras sorgsna ylande på Nilens västra sida, där dödsriket var beläget, förknippades med döden. Anubis var även balsamerarnas specielle skyddsgud.

Anubis huvud är som sagt ett schakalhuvud, men till skillnad från verkliga schakaler är Anubis huvud svart, vilket symboliserar hans position som en dödsgud.

 


Bast - (även Bastet) var kattgudinna i egyptisk mytologi, släkting till Ra.

Katter blev tidigt husdjur i Egypten och Bast sågs som beskyddare av förråd och skydd mot ormar. Det berättas att hon bistod Ra i hans kamp mot ormen Apep.

Bast framställdes som kvinna med katthuvud.

 

 

 

 

 

 

Bes, Denderatemplet i Egypten
Bes, Denderatemplet i Egypten

 

 

Bastet - Beset är en femininform av Bes.


Bes - Bes, eller Bisu, var i egyptisk mytologi en munter, men ful och vanskapt dvärggud.

Bes var barnafödandets beskyddare och skrämde med sitt utseende bort onda andar från hem och härd. Han var även nöjet, musiken och dansens gud. Han var en husgud och man hade bilder av honom i hemmet som ett skydd mot ondska.

Han avbildades annorlunda än andra gudar, som visades i profil i tvådimensionell form. Kulten kan ha kommit från Nubien och kan från början ha varit en kattgud. Bes-kulten kom sedan att "exporteras" till fenicierna.

 

Buchis - Buchis var i egyptisk mytologi en lokal tjurgud associerad med Thebe. Han var Menthus avatar som i sin tur ansågs vara en inkarnation av Osiris. Han ändrade färg varje timme, och pälsen växte i motsatt riktning, jämfört med andra djur.


Buto - Buto var i egyptisk mytologi en gudinna som gestaltes som en kobra.

Buta brukar återfinnas på faraonernas kronor som en framåtblickande kobra som sträcker fram halsen till faraos beskydd - i symbolspråket kallat uraeus.

 

Duamutef - Duamutef var i egyptisk mytologi en av guden Horus' och dennes hustru Isis' fyra söner (horussönerna). De andra tre var Imset, Hapy och Qebehsemuf.

Begravningen av guden Osiris innehöll mycket invecklad symbolik och utgjorde en förebild för jordiska begravningsriter. I denna begravning var Duamutef den gud med schakalhuvud i sarkofagens östra hörn som bevakade kanopen med den balsamerade magen.

De fyra sönernas huvuden förekommer ibland på de egyptiska begravningsurnornas (kanopernas) lock


Geb - Geb var i egyptisk mytologi jordens gudom, son till Shu och Tefnut, bror till Nut.

Geb parade sig med sin syster Nut för att ge upphov till en serie nya gudomligheter, Osiris, Isis, Horus, Set and Nepththys. Tillsammans med Renenutet far till Nehebkau. Senare delar han dock upp sin jordiska domän mellan gudarna Osiris och Set vilket leder till splittring dem emellan.

Gebs ideogram är en gås som brukar återfinns över hans huvud i bilderna av honom.


Hapi - Hapi var en tidvattens- och fruktbarhetsgud i egyptisk mytologi.

Hapi förknippades med tidvattnet vid floden Nilen som Egypten alltid varit beroende av och han associerades med en ö intill den första katarakten.

Hapi gestaltades som en man med tunga bröst.

Hapy - Hapy var i egyptisk mytologi en gud med aphuvud som vid begravningar och i graven bevakade det balsameringskärl (kanoper) som innehöll den dödes lungor. Han var en av horussönerna. En annan gud, med samma namn, var symbol över fruktbarhet och en personifiering av den livgivande Nilen.


Harakhte - Harakhte var i egyptisk mytologi en av guden Horus' många skepnader.

Harakhte uppgick sedermera i solguden Ras gestalt som sålunda även titulerade sig Ra-Harakhte.

Hathor - Hathor var en himmels- och modergudinna i egyptisk mytologi.

Hathor gestaltades med en solskiva på huvudet, antingen som kvinna, som ko eller som en kvinna med kohuvud. Hon associerades både med barnavård och fest.

Gudinnan Isis övertog senare Hathors symboler.Hathor hade en make som hette Ra och en son som hette Horus (heru'Ur) Ra var inte bara Hathors man utan det var också hennes pappa.


Heh - Heh var i egyptisk mytologi en av Nuns aspekter.

Heh förbands med evigheten och avbildades som en man med symboler för liv och framgång.


 

Staty av Horus i Idfus tempel.
Staty av Horus i Idfus tempel.

 

 

Horus - Horus var en central gudom i egyptisk mytologi.

 

Ursprungligen var Horus (Heru'Ur) en himmelsgud med falkhuvud men med tiden sögs precis som hos Ra, flera andra gudar upp i hans gestalt och Horus gestalt är därför lika mångfasetterad som Ras.

En av Horus gestalter var Haroeris (även Horus d.ä.)Han var son till Hathor och Ra, hade solen och månen till ögon. En annan var Harmakhis ("Horus vid horisonten"), den gryningsgud som i en dröm fick farao Thutmose IV att gräva fram sfinxen i Giza. I senare egyptisk mytologi framställs Horus som den son till Isis och Osiris. Osiris blir mördad av hans bror Set och Isis tränar Horus att, när han blir stor, hämnas sin far. Horus tävlar med Set om makten över de andra gudarna efter det att Ras makt börjat sina. I en av deras strider skadar Horus Sitt vänstra öga. Efter det använde många egyptier amuletter som föreställde hans öga, vilken skulle ge gudomligt skydd. De kallade de Horus öga. Horus utvecklas till den högste egyptiske guden, faraonernas särskilde skyddsgud.

Med sina många gestalter och komplicerade historia har Horus' gestalt fått många olika uttolkningar.

Horus barn var Duamutef, Imset, Hapy och Qebehsemuf.


 

Ihy - Ihy var musikgud i egyptisk mytologi, son till Hathor och en helig tjur.

Ihy avbildades som en yngling med de två rikenas dubbelkrona.

Imset - Imset var i egyptisk mytologi en av Horussönerna.

Tillsammans med sina bröder Duamutef, Hapy och Qebehsemuf vakade Imset över den dödes sarkofag i samband med rituella begravningar. Imsets speciella uppgift var att stå vid gravens norra sida och bevaka kanopen där den dödes lever bevarades.

Till skillnad från sina bröder brukar Imset bara uppträda i människogestalt, utan djurattribut.

Isis - Isis var en viktig gudinna i egyptisk mytologi, dotter till Geb och Nut; syster till Seth; syster och maka till Osiris; moder till Horus.

 

Gudinnan Isis, väggmålning, ca. 1360 Fvt.
Gudinnan Isis, väggmålning, ca. 1360 Fvt.
Isis var föremål för kult från mycket tidigt i den egyptiska historien till åtminstone 500 e.kr. vid templet i Philae nära Assuan. Hon övertog flera attribut från gudinnan Hathor och gestaltades därför ofta med en sammansatt huvudbonad bestående av horn och en solskiva. Isis kan ha stått som modell för åtskilliga gudinnor efter henne: Hon var trollkunnig, hade rollen som modersgudinna och framställs ofta ammande en manlig gud som barn.

 

Isis make Osiris dödades av hennes bror Set och hon tillbringade långa tider i flykt undan brodern och i sorg efter maken. Det sas att Nilens översvämningar berodde på denna sorg och att hennes sorg var upphovet till de rituella, egyptiska begravningsriterna. Själv ansåg hon att barnets öde var att hämnas fadern och vid ett tillfälle var hennes oro för det sjuka barnet så stor att all växtlighet på jorden var hotad, vilket tvingade guden Ra att ingripa.


Khepri - Khepri var i egyptisk mytologi den uppgående solens gudom, en av solguden Ras uppenbarelseformer.

Kherpri framställdes som en människa med skarabéhuvud eller helt enkelt som en skarabé. De gamla egyptierna trodde att skarabén la sina ägg i sitt eget exkrement och sedan rullade detta i form av en boll framför sig. I själva verket är det hopsamlad föda som skarabén rullar framför sig men egyptierna såg skalbaggens aktivitet som en symbol för solens födelse och gång.

Khnum - Khnum var i egyptisk mytologi en tidig gudom som ursprungligen dyrkades vid den första katarakten.

Khnum framställdes som en människa med bockhuvud och kan ha betraktats som en bock- eller vädursgud. Hans roll som skapelsegud har dock fått större betydelse. Han sades ha skapat människor och gudar av leran i floden Nilen och i tempelkonsten ses han skapa rader av små faraoner.


Khons - Khons eller Khonsu var en mångud i egyptisk mytologi, son till Amon-Ra och Mut.

Khons bildade tillsammans med sin fader och moder en treenighet som tillbades vid templet i Thebe vid dagens Karnak. Under det Nya riket antog Khons rollen som läke- och livsgud. Han hade även andra roller under skilda tider och tros ha ärvt kvaliteter från bl.a. Thot och Shu.


Killaper


Maahes - Maahes var i egyptisk mytologi son till Bast och Ra. Maahes framställs med lejonhuvud. Kulten kring denna gud förekom främst i Leontopolis och Bubastis. Han bestraffade lögnare.


Ma'at - Ma'at var en gudinna i egyptisk mytologi som personifierade begreppen sanning, rättvisa och ordning. Sanningens fjäder vägdes mot de avlidnas själar och de som tyngdes av synd slukades av vidundret Ammit medan de andra gavs tillträde till dödsguden Osiris paradis.

Ma'at var ett begrepp eller en princip som tänktes styra all etik, politik och kosmisk utveckling.

Hon porträtterades som en bevingad kvinna med fjäderprytt huvud. I mytologin uppges hon vara dotter till solguden Ra, men faktum är att hon är en äldre gudinna.

Mafdet - Mafdet var i egyptisk mytologi en tidig gudinna som förknippades med katter och mungoer. Hon kallades ibland "slottsfrun i livets slott" och ansågs skydda mot ormar, skorpioner och andra giftiga djur.

Hon porträtterades som en kvinna med ett gepard- lo- eller panterhuvud eller som en kvinna klädd i kattskinn. Hennes flätade hår slutade ibland med skorpionsvansar, som ett tecken på hennes makt över deras gift.

Hennes kult ersattes troligen av den kring Bast.

Maka - Maka var i egyptisk mytologi en av krokodilguden Sebeks inkarnationer. Maka gestaltades som en väldig orm och omnämns som den som försökte hindra solguden Ras färd med solbåten.


Mayet - Mayet eller Maat var i egyptisk mytologi en rättvisegudinna. Dotter till Ra och hustru till Thot.

Mayet vägde de avlidnas hjärtan mot sitt eget vid övergången till dödsriket. Eftersom hon stod för stabiliteten i samhället vördades hon av faraonerna, och som dotter till de högsta gudarna respekterades hon av hela det egyptiska Pantheon.

Mayet gestaltades med en strutsfjäder på huvudet, och ibland representerades hon med bara denna symbol. Hon avbildades ofta som uppstigen från urvattnet till Ras solbåt eller som sittande i denna båt.

 

Mertseger - Meretseger, Mertseger, (hon som älskar tystnaden) var en kobragudinna i egyptisk mytologi. Hon bodde i berget ovanför Konungarnas dal och beskyddade faraonas gravar och folket i Deir al-Madinah som hade byggt dem. Om någon försökte vandalisera eller plundra kungagravarna sas hon spotta gift.

Eftersom solen gick ned i öknen i väst kallades Meretseger för "Västerns härskarinna", förbands med både öknen och döden och sas skydda mot ökenormar. Som ledsagare hade hon dessutom uppgiften att döma de döda.

Meretseger gestaltades som en kvinna med ormhuvud.


Meshkent - Meshkent (även stavat Mesenet, Meskhenet och Meskhent) var i egyptisk mytologi barnafödandets gudinna.


Min - Min var i egyptisk mytologi främst en himmelsgud men hade också en funktion som fruktbarhetsgud.

Min associerades med åskviggen och man höll en årlig och lössläppt skördefest till hans ära. Som många andra egyptiska gudar har hans gestalt smälts samman med andra gudars, varför han förknippas med till exempel Ra, Amon-Ra och Horus. Eftersom han allmänt förknippades med livet och sexuell energi förbands han med Nilens östra sida där solen stiger upp och symboliserades av en tjur. Ibland omnämns Min också som resandets och jägarnas gud.

Mnevis - Mnevis var i egyptisk mytologi en tjurgud.

Mnevis dyrkades som så många andra egyptiska gudar i form av ett rituellt utvalt djur. Han gestaltades som en man med tjurhuvud.


Mont - Mont, Mentu eller Month var i egyptisk mytologi en av de gammal gudar som uppgick i solguden Ras gestalt.

Mont tillbads ursprungligen vid staden Hermonthis nära Thebe där tjurar offrades åt honom. Han gestaltades också som en man med tjurhuvud.


Mut - Mut var en modersgudinna i den gamla egyptiska mytologin, hustru till Amon och moder till Khons.

Mut tillbads i Thebe i templet i Karnak tillsammans med sin make. Hon gestaltades ursprungligen som en gam men som Amons hustru antog hon en kvinnas gestalt med en gam i sin huvudbonad.


Nefertum - Nefertum var en gud i egyptisk mytologi, son till Ptah och Sekhmet, med vilka han formade en treenighet som vördades i Memphis.


Neftys - Neftys var i egyptisk mytologi hustru till Set, dotter till Nut, syster till Isis och moder till Anubis.

I konflikten mellan bröderna Set och Osiris ställde sig Neftys på Osiris sida. Han blev sedermera far till hennes son Anubis. Neftys lät sedan i lönndom sin syster Isis uppfostra sonen och de två sökte sedan tillsammans efter den döde Osiris' kropp.

Tillsammans med sin syster hade Neftys en viktig roll i de komplicerade egyptiska begravningsriterna. De gestaltades som två glador ovanför sarkofagen.

Neftys var en av de nio i Enneaden. Neftys ansågs vara en användbar gudinna då man kunde få gudomlig hjälp av henne. Hon var också Horus amma. Nefty själv kunde inte få barn.

Neheh - Neheh var i egyptisk mytologi ett av Hehs namn


Neith - Neith eller Neit var en modersgudinna i den tidiga egyptiska mytologin, särskilt i området vid nedre Nilen.

Neith beskrivs under olika perioder av det gamla egyptiska riket som moder till olika gudomligheter, exempelvis Sobek. Den onde draken Apep skapades av hennes saliv. Hennes status gentemot de andra gudarna förblir oklar och, precis som med många andra egyptiska gudar övergår hennes kult gradvis i andra gudomligheters. Neith associerades ibland med jakt och krig men förkommer också i samband med begravningsriter.

Hon var en psykopomp, en vägledare till livet-efter-detta. Hon var även vävningens beskyddarinna. De bindor som lindades kring mumier sågs som en gåva från Neith.

Kulten kring Neith hade sitt centrum i Sais i Nildeltat under sen tid. Hon avbildades med Nedre Egyptens krona, samt med pil och båge.

Nekhebet - Nekhebet eller Nekhbet var en gamgudinna i egyptisk mytologi som associerades med gudarna Ra och Osiris.

Nekhbets uppgifter inbegrep fruktbarhet, moderskap och beskydd av faraonernas värdighet. Hon var kopplad till Övre Egypten.


Nun - Nun var det ursprungliga kaoset i egyptisk mytologi.

Nun tänktes som en vattenansamling och gestaltades som en människa, eller ibland en groda eller en orm, nedsänkt i vatten. Nuns roll i den egyptiska skapelsemyten är något kluven - han framstår både som ett abstrakt medium, som är alltings ursprung, och hotar att återigen uppsluka all ordning, och en aktiv gudomlighet som skapade de första gudarna.

Nut - Nut var i egyptisk mytologi himlens gudinna, maka till himmelsguden Geb, moder till Shu och Tefnut (i visa framställningar även till Horus och Ra).

I begynnelsen parade sig Nut med Geb och födde en serie gudomar. Bland dem parade sig Shu och Tefnut och födde i sin tur gudarna Osiris, Set, Isis och Neftys. I den egyptiska kalendern förekom ett antal inskottsdagar som förklarades med att guden Ra förbjudit Nut och Geb att föda fler gudar under någon av årets månader, vilket istället alltså skedde under dessa inskottsdagar.

I konsten gestaltas Nut som en välvd kvinna som sträcker ut sig över sin make. Hon avbildades ofta på insidan av sarkofagernas lock och sätts därför, liksom många andra egyptiska gudar, i samband med de viktiga begravningsriterna.

Osiris - Osiris var en av den mest centrala gudarna i egyptisk mytologi, son till Nut och Geb, make till Isis, fader till Horus, bror till Set.

Osiris bildade tillsammans med sin hustru och son en cental treenighet i den egyptiska gudaskaran. Ursprungligen var Osiris en fruktbarhets- och sädesgud men liksom många andra egyptiska gudar ändrades hans funktion med tiden. Osiris personifierade pånyttfödelsen och berättelsen om honom utgjorde en förebild för de viktiga egyptiska begravningsriterna.

Osiris avundsjuke bror Set lurade in Osiris i en blysarkofag och lät sedan kistan sjunka ned i Nilen. Denna kista sköljdes i land intill staden Byblos där den fångades upp och till slut helt omslöts av en tamariskväxt. En lokal regent, som höll på att uppföra ett nytt palats, lät hugga ned trädet och dess stock blev så en pelare i palatset. I sin sorg och sitt sökande efter maken hade Isis tagit anställning som amma åt kungens barn och när hon till slut fått reda på var hennes make fanns, fick hon tillstånd att föra kroppen med sig. Hon lyckades återföra honom till livet genom sin magi och försökte tillsammans med sin syster Neftys gömma sig undan Set bland Nilens papyrusvass. Set upptäckte dem dock och lät denna gång stycka Osiris i tretton delar (femton enligt somliga uppgifter) som han spred ut över Egypten. Isis och hennes syster lyckades efter flera års sökande återfinna alla bitarna utom gudens penis och lyckades sätta ihop dem igen. Guden Ra lät Anubis och Thot balsamera kroppen och på så sätt skapade de den mumien. Denna gång lyckades Isis blåsa liv i sin make och hålla sig gömd till dess hon blivit gravid. När Osiris åter igen dog utsåg de andra gudarna honom till kung i underjorden Duat med titeln Neb-er-tcher, (ungefär: "Härskare över den yttersta periferin"). Där vägde han de dödas själar mot Sanningens fjäder, varpå de antingen tyngdes ned av synd och slukades av Ammit eller lyftes upp och sändes till Aaru.

Motsvarigheter i andra religioner

Yama

Osiris uppvisar en mängd likheter med den indiske dödsguden. Båda var från början människor, som efter döden blev härskare i dödsriket. Båda är gifta med sin tvillingsyster (i Osiris fall Isis, i Yamas Yami; Yama betyder f.ö. "tvilling"), och avbildas med grön hy (som ett lik). Medan Yama ibland framställs med oxhuvud, ibland ridande på en buffel, så dyrkades Osiris i form av den heliga Apis-tjuren. Medan Yama har två fyrögda hundar som för de dödas själar till hans rike, vaktas ingången till Osiris rike av vargen Wepwavet, och de döda ledsagas dit av den schakalhövdade Anubis.

Tammuz

Den babyloniske fruktbarhetsguden (sumerernas Dumuzi) har troligen sitt ursprung i Osiris. Hans älskarinna, kärlekens och fruktbarhetens gudinna Ishtar, upptäcker en dag att Tammuz inte älskar henne och sänder honom i vredesmod till dödsriket där hennes tvillingsyster Ereshkigal härskar. Hon ångrar sig senare och vill ta tillbaka Tammuz, men dödsgudinnan har förälskat sig i honom och låter honom bara vistas bland de levande under halva året. Ishtar är den babyloniska motsvarigheten till Isis (egyptiska Eset) och är liksom denna livets och fruktbarhetens gudinna, och likt Isis försöker hon förgäves återföra sin döde man till livet. Medan hennes tvillingsyster är dödens gudinna, är det dock Isis tvillingbror Osiris som härskar över de döda. Bägge berättelserna är emellertid framställningar av växtlighetens årscykel, där fruktbarheten representeras av paren Osiris/Isis och Tammuz/Ishtar och ofruktbarheten av öknens gud Set/dödsgudinnan Ereshkigal.

Hadad

Besläktad med Osiris-myten är möjligen den kanaaneiska berättelsen om åskguden Hadads nedstigande i dödsriket (känd från Ugarit-tavlorna). Hadad, eller Baal ("Herren"), blir fråntagen sitt liv av dödsguden Mot under en bjudning i dennes underjord. Hans hustru och syster, Anat, beger sig dock ner i underjorden, dräper Mot med svärd och återför Hadad till livet. Hadad var regnets gud och hade liksom Osiris en fruktbarhetsaspekt. Mot representerar här torkan eller markens ofruktbarhet, liksom Set, och berättelsen är en mytisk framställning av kampen mellan växtlighet och torka. Berättelsen kan ha hämtat en del inspiration från Osiris-myten men är till större delen en ombildning av berättelsen om Tammuz, vars namn Adon liksom Baal har betydelsen "Herren".

 Ptah - Ptah var en skapelse- och fruktbarhetsgud i egyptisk mytologi, make till Sekhmet, far till Nefertum.

Tillsammans bildade dessa tre en viktig treenighet centrerad kring Memfis i nedre Nilen.

Ptahs ande representerades av tjurguden Apis. I sin roll som ledare framträder han i konsten som en mumie med två händer som sticker fram och håller om "den bestående ordningens spira".

 


Qebehsemuf - Qebehsemuf var en gud i egyptisk mytologi, son till Horus och Isis, bror till Imset, Hapy och Duamutef. En av horussönerna.

Tillsammans med sina syskon fungerade Qebehsemuf som gravväktare. De ansvarade var och en för de krus (kanoper) som innehöll olika delar av den dödes innanmäte. Qebehsemuf ansvarade för kruset med inälvorna. Hans krus pryddes av ett falkhuvud och placerades till väster om sarkofagen vid de rituella begravningarna.

 

Ra-Harakhte - Ra-Harakhte var i egyptisk mytologi en sammansatt gudomlighet. Ra-Harakte skapades under senare delen av den antika egyptiska perioden genom att de båda solgudarna Ra och Horus smälte samman. Harakhte är ett tillnamn till Horus som betyder "de två horisonternas Horus". Sammansmältningen skapade vissa problem eftersom den gjorde att Ra blev Hathors son, och därför skapad snarare än skapare. Än värre var att Horus var Ras son, så Ra-Harakhte var sin egen far och son, något som inte accepterades fullt ut förrän under hellenismen. Som en konsekvens av detta smälte aldrig Ra och Horus samman helt till en enda falkhövdad solgud.

Trots allt kvarstod identifieringen av de båda, och Ra fortsatte att avbildas som falkhövdad. Dessutom framställdes Horus (Ra-Harakhte) ibland som en naken pojke med ett finger i munnen, sittande på en lotus med sin mamma som en anspelning på Ogdoad-myten. För att lösa konflikten beskrevs Ra-Harakhte ibland som gift med Iusaaset, tekniskt sett hans egen skugga, som tidigare hade varit Atums skugga innan Atum smälte samman med Ra. I den version av Ogdoad-myten som Thot-kulten använde skapade Thot Ra-Harakhte genom ett ägg, och ansågs därmed vara Horus far.


Ra (mytologi) - Ra (ibland Re) var en av huvudgestalterna i den egyptiska mytologin.

Ursprungligen var Ra en solgud med sin viktigaste kult i Heliopolis men han utvecklades till en huvudgud som sög upp egenskaper från många andra gudomar. I sin ursprungliga form gestaltades han som en gestalt som for över himlen på en solskiva som bars av en båt. I senare framställningar framträder han som en man med falkhuvud över vilken solskivan reser sig. Han ska också haft ett öga som han kunde lösgöra från huvudet och låta färdas som solen över himlen. Faraonerna bar detta öga i sin utstyrsel som en indikation på sitt gudomliga ursprung. Nattetid kämpade han mot ormen Apep,Apophis om att bevara solens kurs över himlen.

Ra beskrivs som alla andra gudars anfader. Genom självbefruktning ska han ha frambragt det första gudomliga paret Shu och Tefnut. Med tiden sägs han ha blivit allt svagare till dess guden Horus övertog hans funktioner.

I den arabiska skriften används (oftast inte) vokaler, vilket även var fallet i det förhistoriska Egyptens skrifter. Därför skrev man om solguden endast R (som även betyder öga), och det är därför oklart om solguden kallades Ra eller Re. Men man brukar oftast säga Ra. Ra hade en fru som hette Hathor och en son som hette Horus (Heru'Ur)

Rat - Gudom i egyptisk mytologi, guden Ras maka.


Renenet - Renenet eller Renenutet var mindre viktig gudinna i egyptisk mytologi som associerades med amning och moderskap. Hon gestaltades ibland med kobrahuvud.


Satis - Satis (stavas också Satjit, Sates, och Sati) var en fruktbarhetsgudinna i egyptisk mytologi. Hennes kult var koncentrerad till övre Nilen vars livgivare hon ansågs vara, hennes namn betyder ejakulation.


Sebek - Sebek var i egyptisk mytologi flodernas och sjöarnas gud.

Sebek, som gestaltades som en krokodil eller en man med krokodilhuvud, förknippades också med solen, och därmed också med Ra och Amon-Ra. I.o.m. sin krokodilgestalt har han också en förbindelse med guden Set.


Sehem - Sehem ("livsenergi") var i egyptisk mytologi en gudom som representerade de för skapelsen avgörande krafterna.


Seker - Seker var i egyptisk mytologi en underjordisk väktare som representerades som en hök.

 

två statyer av Sekhmet
två statyer av Sekhmet

Sekhmet - Sekhmet var en gudinna i egyptisk mytologi, hustru till Ptah, dotter till Ra, moder till Nefertum.

 

Sekhmet var, tillsammans med sin make och son, den centrala treenigheten i kulten i Memfis. Hon har en viktig roll i berättelsen om hur mänskligheten näst intill gick under efter att ha trotsat gudarna. Tillsammans med gudinna Hathor, båda kallade Ras öga, bestraffade hon på sin faders uppdrag människorna.

Sekhmet gestaltades som en kvinna med lejonhuvud som bar solskivan på sitt huvud


Serapis - Serapis var en gud i egyptisk mytologi. Ursprungligen en gud som uppstod i sammanslagningen av Apis och Osiris, men i senare skeenden en gud i egen rätt.


 

Seth
Seth

 

 

Set - Set, gud i egyptisk mytologi, bror till Osiris och Isis, son till Geb.

Set stod i motsatsförhållande till sin bror Osiris; Set förknippades med den sterila öknen och Osiris med den bördiga nildalen. Rivaliteten mellan bröderna uppstod när deras far lät dela Egypten mellan dem, och Sets avund till slut gjorde att han mördade sin bror. I berättelsen om konflikten beskrivs hur Set lurade in sin bror i en blykista som han lät kasta i Nilen och hur Osiris maka Isis sedan jagas av Set. I konflikten kan man läsa in rivaliteten mellan olika makt- och kultcentra i det gamla Egypten. Set var ursprungligen en gud som tillbads över hela landet, men undanträngdes av andra kulter till ett begränsat område i övre Egypten. I senare tillkomna berättelser beskrivs också hur Set strider med Horus, Hathors son, om den egyptiska tronföljden. Till Set's försvar kan nämnas att han försvarade Ra mot ormen Apep.

 

Shai - Shai var i egyptisk mytologi ett andeväsen som förbands med varje individs öde.

Varje person hade sin Shai. Anden assisterade individen från födseln till graven och försvarade därefter personen i samband med den slutgiltiga domen inför Osiris för att därefter ledsaga själen till sin plats i "den andra världen".

 

Shu - Shu är i egyptisk mytologi luftens gud, fader till Geb och Nut, son till Atum, bror till Tefnut.

Det var Shu som särade på himmel och jord genom att ställa sig mellan sina två barn. I konsten avbildas han med en strutsfjäder.

 

Sia - Sia var i egyptisk mytologi en urkraft som fanns med på solbåten och förknippades med moral och intelligens.


Tauret
Tauret

 

 

Taueret - Taueret ("den stora") var en tidig modersgudinna i egyptisk mytologi. Omnämns ibland som dotter till Ra. Kallas även Taurt, Tawaret, Ta-weret, Taweret, Thoeris, Opet, Apet, Rert, eller Reret

 

Taueret förkippades med barnafödande och därmed också med pånyttfödelse. Hon åkallades framför allt vid barnafödande men sågs som beskyddare av både nyfödda och döda. Även gryningen tillhörde hennes domän.

I konsten avbildades Taueret som en gravid kvinna med hängande bröst, flodhästsansikte, lejonben och krokodilsvans.

Hon dyrkades snarare i hemmen än i templen, och hennes bild förekom på hushållsföremål.


 

 

Tefnut - Tefnut var en gudinna i egyptisk mytologi. Maka till Shu.

Det var Ra som skapade Tefnut samtidigt som han skapade Shu. Tefnut hör till den grupp med egyptiska gudar som kallades "Ras ögon".


 

Thot
Thot

 

 

Thot - Thot var en viktig gud i egyptisk mytologi. Han var son till antingen Ra eller Set. Han var även Ras rådgivare, och sågs som en medlare mellan gudarna. Han hade en dotter vid namn Seshat.

 

Thot hade många uppgifter, bl.a. som protokollförare när de dödas hjärtan vägdes mot emblemet tillhörande gudinnan Maat. Thot var en sk. psykopomp, det vill säga en gud som tjänade som ledsagare av de döda. Han var också skriftens och månens gud och förknippades allmänt med tiden och de läror som involverade siffror. Han sågs av egyptierna som skriftens och 365-dagarskalenderns uppfinnare.

Thot framträder i konsten i gestalt av en babian med lotusblomman och ibisfågeln som sina symboler. I den senare delen av egyptens historia ökade hans betydelse och miljoner ibisfåglar mumifierades i hans ära.


Upuaut - Upuaut ("stigöppnaren") var i egyptisk mytologi den vägvisare som stod i solbåtens för nattetid.

Upuaut sas också vägleda de dödas själar och förknippas med guden Anubis. Ursprungligen tros Upuaut ha varit en krigsgud med kultcentrum kring staden Syut (nuvarande Asyut).

Han framträder i konsten med varg- eller schakalhuvud. 

Denna artikel har jag sammanfattat med uppgifter från wikipedia

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-10-16
Anmäl
2007-10-17 03:26 #1 av: LottaU

Jag kikade lite efter några "legender" eller berättelser om vad som hände ovanstående, men hittade inga.

Kanske något som ni andra har... I så fall, dela gärna med dig :-)

Skriv i tråden, gärna om det är något annat som ni vill lägga rill!

Må så gott

Lotta

Anmäl
2007-10-17 11:35 #2 av: Clary

Men Lotta, här ska jag precis börja leta på nätet efter egyptisk mytologi och så har du skrivit så mycket Förvånad.

 Tack vännen, nu har jag sparat några timmars sökande.

Kram

Medarbetare på Feng Shui och Indien

 

 

Anmäl
2007-10-17 17:46 #3 av: LottaU

Vilken tur du har :-)

Kramis Lotta

 

Anmäl
2007-10-18 12:06 #4 av: Tarotsanna

I det här med mytologin så nämns olika gudar och gudinnor. Kanske jag kan hitta några av dem Gudinnor som finns i The Goddess Tarot i dina artiklar om mytologin.

Hade en lista på alla gudinnorna i den leken men den har jag så klart lyckats slarva bort. Skulle verkligen vilja lära mig mer om dem gudinnorna som är med i den leken för att kunna jobba med den på ett bättre sätt.

Kram Sanna

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.